Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen ("Algemene Gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van Bio'ty Lab. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. U erkent dat de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen u en Bio'tyLab.

 

Gebruiksveiligheid:

Bio'ty Lab levert natuurlijke cosmetische producten die onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden:

  • 90-100% natuurlijk, met een minimum aan synthetische, chemische stoffen in de ingrediëntenlijst (de potentieel meest schadelijke zijn niet aanwezig)
  • Zijn dermatologisch getest en dus veilig in gebruik.

Bio'ty Lab neemt geen verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de producten die zij levert, deze kwaliteit is de verantwoordelijkheid van de merken zelf. Bio'ty Lab is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel directe, incidentele of bestraffende schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om informatie juist te gebruiken, zoals vermeld op http://www.biotylab.com

Informatie over de ingrediënten gebruikt in cosmetische producten die op deze website voorkomen, is niet bedoeld als, en moet ook niet zo worden uitgelegd, advies of aanbeveling betreffende het gebruik van een cosmetisch product of ingrediënt. Als u vragen hebt over uw gebruik van een cosmetisch product, raadpleeg dan de labels die op het product staan en/of raadpleeg een arts. Gebruik de cosmetische producten, zoals voorgeschreven door de fabrikant. Altijd oogcontact vermijden, alsook inslikken en gebruik op zeer jonge baby's of zwangere vrouwen, tenzij anders vermeld.

Natuurlijke producten bevatten (soms) een hoog niveau van essentiële oliën of andere krachtige ingrediënten die kunnen leiden tot allergische reactie(s). Gebruik alsjeblieft een product met zorg en volgens de gebruiksaanwijzing. Als u een harde reactie of een zeer gevoelige huid hebt, raden wij u aan een dermatoloog te raadplegen voor gebruik.

Informatie op de website:

Een tekst, lijst, foto, product aangekondigd op deze website kan technische of inhoudelijke onjuistheden of typefouten bevatten. Deze informatie is periodiek onderhevig aan verandering. Bio'ty Lab en / of derden (webmaster, auteurs) kunnen op elk moment veranderingen aanbrengen aan deze website. Maak geen belangrijke beslissingen op basis van gegevens uit deze website. Raadpleeg een bevoegde beroepsorganisatie voor specifiek advies, aangepast aan uw situatie. Sommige landen of sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Indien u niet akkoord gaat met alles of een deel van deze website, of als u het niet eens met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie stoppen met het gebruik van deze website.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Bio'ty Lab.com en haar respectieve activiteiten. Alhoewel Bio'ty Lab zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Bio'ty Lab niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Bio'ty Lab een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. De informatie die op deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Bio'ty Lab. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien. Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Bio'ty Lab.com en/of derden (webbeheerder, auteurs) kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Indien u niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

 

Prijsgarantie:

Bio'ty Lab garandeert de prijzen weergegeven op haar website. De prijzen zijn inclusief Belgische BTW van 21% en exclusief handling en verzendkosten (zie Leveringsbeleid voor meer informatie). Wij houden ons aan de voorgestelde prijzen door de leveranciers.

 

Betaling:

Betalingen worden online of via overschrijving op voorhand gedaan. Betalingen worden beschermd via een beveiligde server. Voor meer informatie, bezoek de site van Multisafepay
Alleen wanneer de betaling is voltooid en ontvangen kunnen we doorgaan met het verzenden van de bestelling (waarvoor u een bevestigende e-mail ontvangt).

Bio'ty Lab aanvaardt ook betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebeteerd.

Gebruik van promoties:

Promoties zijn niet cumulatief dus kan er alleen en exclusief één voordeel (korting, gratis levering, de prijs te verlagen, bon etc) gebruikt worden op dat moment.

Geschillen:

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

 

Schade aan uw computer:

We proberen ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen of defecten. Wij kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website of de websites die toegankelijk zijn via ons geen schade zal toebrengen aan uw computer. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur beschikbaar is om de website te gebruiken. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor elke persoon, voor enig verlies of schade die kan ontstaan aan computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website.

Bio'ty Lab.com onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

 

Annulatie van een bestelling door Bio'ty Lab:

Wij behouden ons het recht om de overeenkomst tussen ons beiden te annuleren indien:

  • We onvoldoende voorraad hebben om de goederen te leveren die u hebt besteld; 
 wij niet leveren aan uw land, of een of meer van de goederen die u besteld had, werd opgenomen met een verkeerde prijs als gevolg van een typefout of een fout in de prijsinformatie, door ons ontvangen van onze leveranciers.
  • Als we uw bestelling annuleren zullen wij u op de hoogte brengen via e-mail en zal er op uw rekening zo spoedig mogelijk het desbetreffende bedrag overgemaakt worden.

Cadeaubonnen:

De geschenkcheques mogen niet cash terugbetaald worden, of ingeruild worden.
De geschenkcheques zijn bruikbaar enkel op www.biotylab.com
De geschenkcheques zijn niet herlaadbaar en 1 jaar geldig en worden niet verlengd.

Wijzigingen in de juridische mededelingen:

Wij behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen en je moet ze dus zo vaak mogelijk (her)bekijken.

Bio'ty Lab.com behoudt zich het recht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

 

Privacy:

U erkent en aanvaardt gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid (zie Wettelijke Voorwaarden & Privacy).


Verplichtingen van de gebruiker:

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Bio'tylab.com, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. Bio'ty Lab.com behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

 

Contactgegevens:

Als u vragen hebt over deze voorwaarden of opmerkingen of klachten op of over onze website, dan kunt u altijd contact met ons opnemen;
E-mail: info@biotylab.com
Bio'ty Lab bv
Kortrijksesteenweg 154 - 9830 Sint-Martens-Latem - Belgium
BE0812263647

Versie van maart 2024